تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد.

گزارش حاضر به بررسی کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران می پردازد. در این بررسی که توسط آقای دکتر موسی شهبازی غیاثی و با نظارت علمی آقای دکتر صمد عزیزنژاد صورت گرفته، مواردی نظیر روند تغییرات و بازنگری در طرح، محورها و فصول اصلی طرح، مقایسه تغییرات طرح حاضر با ویرایش اولیه طرح (مربوط به مجلس نهم)، مقایسه محورهای اصلی طرح با قوانین موجود و هم چنین ایرادات و نقاط ضعف طرح مورد توجه قرار گرفته است.

این گزارش آذر ماه سال 1395 توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر گردیده است.


گزارش حاضر دومین گزارش از سلسله های گزارش های کارشناسی است که به مقایسه « طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران » با قوانین و برخی از مقررات مهم موجود در حوزه پولی و بانکی پرداخته است. سوال اصلی این گزارش این است که طرح حاضر نسبت به قوانین مصوب فعلی و مقررات مهم حوزه پولی و بانکی کشور چه تغییراتی داشته و چه خلاهایی را برطرف کرده است؟ 

این گزارش توسط آقایان موسی شهبازی غیاثی و سید کمال حسینی تهیه و تدوین شده است و با نظارت علمی آقای دکتر صمد عزیزنژاد توسط مرکزی پژوهش های مجلس شورای اسلامی به چاپ رسیده است.


این نوشتار از ساسله گزارشهای آسیب شناسی نظام بانکی می باشد که به موضوع ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می پردازد. گزارش حاضر توسط آقای سید مهدی بنی طبا تهیه و تدوین شده و در مهر ماه 1394 توسط معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.


در این نوشتار که توسط آقای سید مهدی بنی طبا تهیه و تدوین شده است، مقایسه طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی با پیش نویس لایحه منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فصل عملیات بانکی بدون ربا ارائه شده است.


این نوشتار از ساسله گزارشهای آسیب شناسی نظام بانکی می باشد که به موضوع تحلیل آمار عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی بنگاهها و بخشهای اقتصادی می پردازد. گزارش حاضر توسط آقایان موسی شهبازی غیاثی، سیدمصطفی کاشفی و حامد سروریان تهیه و تدوین شده و در خرداد ماه 1395 توسط معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.


این نوشتار از ساسله گزارشهای آسیب شناسی نظام بانکی می باشد که به موضوع الگوها و مبانی نظري رابطه بانك و بنگاه و تحلیل آن در نظام بانکی ایران می پردازد. گزارش حاضر توسط آقای موسی شهبازی غیاثی تهیه و تدوین شده و در خرداد ماه 1395 توسط معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.


این تحقیق که تلاش دارد تا مهمترین موانع حذف ربا از نظام بانکی را شناسایی نموده و توصیه هایی را مورد اصلاح مشکلات و نواقص موجود پیشنهاد نماید توسط فرشته ملاکریمی و وهاب قلیچ به نگارش درآمده و خرداد ماه 1395 توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است.


ابن نوشتار که دیدگاه های فقهی موجود در زمینه مشروعیت یا عدم مشروعیت ضمان کاهش ارزش پول را بررسی و تبیین نموده است توسط فرشته ملاکریمی به رشته تحریر درآمده و در پاییز 1392 توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است.


این نوشتار از ساسله گزارشهای آسیب شناسی نظام بانکی می باشد که به موضوع بررسي استقلال مقام ناظر از شبكه بانكي می پردازد. گزارش حاضر توسط آقایان سیدعباس پرهیزگاری و سیدعلی روحانی تهیه و تدوین شده و در اسفند ماه 1394 توسط معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.


The Basel Committee on Banking Supervision has completed its review of the October 2006 Core principles for effective banking supervision and the associated Core principles methodology. The revised Core Principles were endorsed by banking supervisors at the 17th International Conference of Banking Supervisors held in Istanbul, Turkey, on 13-14 September 2012.


 This paper tries to address the question of whether, and why, it matters whether banking supervision is undertaken in-house in the Central Bank or in a separate specialised supervisory institution. After all, the banking supervisors and those in the Central Bank concerned with systemic stability must continue to work closely together wherever the supervisors are physically located.


In recent years, there has been a change in banking supervisors' reliance on audited information and in the nature of the major external audit firms. The need for bank supervisors to be confident of audit quality has been reinforced by a variety of factors and events. These include concerns about the risk of audit failures, the global expansion of the major audit firms, and increased complexity of both accounting standards and financial instruments. In addition, the challenges associated with fair value estimation processes, which have been amplified by the current market crisis, have similarly underscored the importance of high quality audits. This paper describes the Basel Committee on Banking Supervision's understanding of these circumstances and steps it intends to take regarding key findings.


This document reproduces a report prepared by a working group consisting of members of the Basle Committee on Banking Supervision and the Offshore Group of Banking Supervisors and endorsed by both Committees. It presents a number of proposals for overcoming the impediments experienced by banking supervisors in conducting effective supervision of the cross-border operations of international banks. The working group was established in order to consider a number of problems which had been experienced in the implementation of the Basle Committee's report "Minimum Standards for the Supervision of International Banking Groups and their Cross-border Establishments" (July 1992) and to suggest practical solutions.


این نوشتار از ساسله گزارشهای آسیب شناسی نظام بانکی می باشد که به موضوع چالش ها و آسیب های کلان ضعف حاکمیت شرکتی در مدیریت بانک های ایران می پردازد. گزارش حاضر توسط آقایان موسی شهبازی غیاثی و هادی ترابی فر تهیه و تدوین شده و در مرداد ماه 1395 توسط معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.


این نوشتار از ساسله گزارشهای آسیب شناسی نظام بانکی می باشد که به موضوع اصول و استانداردهای حاکمیت شرکتی در بانک ها می پردازد. گزارش حاضر توسط آقایان موسی شهبازی غیاثی و هادی ترابی فر تهیه و تدوین شده و در تیر ماه 1395 توسط معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.


گزارش حاضر که به بررسی حکمرانی شرکتی در نظامهای بانکی منتخب و نقش بانکهای مرکزی می پردازد، توسط مهرداد سپهوند، حمید قنبری، امین جعفری و لیلا محرابی تهیه و تدوین گردیده است و در آبان ماه 1394 توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر گردیده است.


این نوشتار به مطالعه موردی بخشنامه « ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري» می پردازد که توسط آقای محمد مهدی نجفی علمی تهیه و تدوین شده و در اسفند ماه 1394 توسط معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.


این نوشتار از ساسله گزارشهای آسیب شناسی نظام بانکی می باشد که به موضوع نظارت شرعی بانک مرکزی می پردازد. گزارش حاضر توسط آقایان سید علی روحانی و سید مهدی بنی طبا تهیه و تدوین شده و در اردیبهشت ماه 1395 توسط معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.


گزارش حاضر که به بررسی رابطه استانداردهای گزارشگری مالی IFRS و استانداردهای حسابداری ایران می پردازد توسط کارگروه مطالعاتی IFRS در صنعت بانکداری به رشته تحریر درآمده است و پژوهشکده پولی و بانکی در مرداد ماه 1395 آن را منتشر نموده است.


گزارش حاضر که به بررسی چارچوب گزارشگری مالی بانکهای ایران می پردازد توسط کارگروه مطالعاتی IFRS در صنعت بانکداری به رشته تحریر درآمده است و پژوهشکده پولی و بانکی در مرداد ماه 1395 آن را منتشر نموده است.


این نوشتار از ساسله گزارشهای آسیب شناسی نظام بانکی می باشد که به موضوع توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران می پردازد. گزارش حاضر توسط آقای مصطفی یوسفی دیندارلو تهیه و تدوین شده و در خرداد ماه 1395 توسط معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.


این نوشتار از ساسله گزارشهای آسیب شناسی نظام بانکی می باشد که به موضوع توقف و ورشکستگی بانکی می پردازد. گزارش حاضر توسط آقای مصطفی یوسفی دیندارلو تهیه و تدوین شده و در اسفند ماه 1394 توسط معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.


در اين نوشتار با بررسي ويژگي‌هاي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و ارزيابي قوانين ورشکستگي در کشور، لزوم اصلاح نظام جاري ورشکستگي بانکي مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهاداتي به منظور کارآمدسازي آن ارائه مي‌گردد. گزارش حاضر توسط آقای دکتر مرتضی زمانیان تهیه و تدوین شده و در خرداد ماه 1395 توسط اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری منتشر گردیده است.


در این نوشتار خلاصه مدیریتی گزارش مربوط به ابعاد نظري و حقوقي ورشکستگي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در کشور که توسط آقای دکتر مرتضی زمانیان تهیه و تدوین شده، ارائه گردیده است. متن کامل این گزارش نیز در بخش اسناد و گزارش های پشتیبان و در دسته ورشکستگی و صندوق ضمانت سپرده ها قابل دسترسی می باشد.


This book shows that a special bank bankruptcy regime is desirable for the efficient restructuring and/or liquidation of distressed banks. It explores in detail both the principal features of corporate bankruptcy law and the specific characteristics of banks including the importance of public confidence, negative externalities of bank failures, fragmented regulatory framework, bank opaqueness, and the related asset-substitution problem and liquidity provision. These features distinguish banks from other corporations and are largely neglected in corporate bankruptcy law. The authors, an assistant professor for money and finance and a research economist at the Dutch Central Bank, propose changes in both prudential regulation and reorganization policies that should allow regulators and banking authorities to better mitigate disruptions in the financial system and minimize the social costs of bank failures. Their recommendations are complemented by a discussion of bank failures from the 2007–2009 financial crisis


This paper argues that a special bank bankruptcy regime is desirable for the efficient restructuring and/or liquidation of distressed banks. We first explore the principal features of corporate bankruptcy law. Next, we examine the specific characteristics that distinguish banks from other corporations, and argue that these features are largely neglected in corporate bankruptcy law. Finally, we make recommendations for optimal closure and reorganization policies, which should allow regulators to better mitigate disruptions in the financial system and minimize the social costs of bank distress. We compare the U.S., UK, and German bank bankruptcy frameworks and describe the EU framework for cross-border bank bankruptcy. We support our recommendations with a discussion of the Lehman Brothers and Fortis bank failures


این تحقیق در مورد چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی که کشورها می توانند ایجاد کنند تا به نحو موثری با موارد ورشکستگی بانکها در کشور خود برخورد نمایند، بحث می کند و توسط حمید قنبری به رشته تحریر در آمده است. پژوهشکده پولی و بانکی در تابستان 1392 این تحقیق را منتشر کرده است.


In April 2012, the then Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) and the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) published the standards report Principles for financial market infrastructures (PFMIs). The new standards replace the three existing sets of international standards set out in the Core principles for systemically important payment systems (CPSS, (2001)); the Recommendations for securities settlement systems (CPSS-IOSCO, (2001)); and the Recommendations for central counterparties(CPSS-IOSCO, (2004)). The CPSS and IOSCO have strengthened and harmonised these three sets of standards by raising minimum requirements, providing more detailed guidance and broadening the scope of the standards to cover new risk management areas and new types of FMIs.


این نوشتار به موضوع بررسی موانع پياده سازي بانکداري متمركز يکپارچه در ايران می پردازد که توسط آقای محمود تیمار تهیه و تدوین شده و در اسفند ماه 1394 توسط معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.